Otvorené Majstrovstvá Slovenska v Muaythai 2023

Slovenská MuayThai Asociácia usporiada Otvorené SMTA Majstrovstvá SR v Thajskom boxe 2023. Majstrovstvá Slovenska SMTA v Muaythai budú otvorené pre všetky, aj neregistrované slovenské aj zahraničné kluby. MSr prebehnú v Trenčíne v športovej hale DUKLA. Akcia je realizovaná s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín.

Dátum : 18-19.marec 2023 (sobota-nedeľa)
Miesto : 
Gen. M. R. Štefánika 394, 911 01 Trenčín, Slovakia


PROGRAM MSr:

Piatok 17.3.2023 – Registrácia
Sobota 18.3.2023 – registrácie a ranné váźenie + eliminačné zápasy
Nedeľa 19.3.2023 – ranné prevažovanie + semifinálové a finálové zápasy

DISCIPLÍNY:

: – Muay Thai – juniori (14-17r)
: – Muay Thai – seniori (18-40r)
– Turnaj bude prebiehať pyramídovým systémom v zmysle Súťažného poriadku SMTA a pravidiel SMTA (IFMA)
– Seniori – 3 kolá po 3 minúty s 1 minútovou pauzou
– Juniori – 3 kolá po 2 minúty s 1 minútovou pauzou

PODMIENKY ŠTARTU:

– platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok
– platný športový pas SMTA
– Otvorených MSr sa môžu zúčastniť aj Slovenské a zahraničné kluby neregistrované pod SMTA
– povinná výstroj : v zmysle pravidiel SMTA
– pre pretekárov mladších ako 18 rokov – reverz – súhlas rodičov
– po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové a váhové kategórie bez možnosti zmien

Upozornenie : Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné ani materiálne škody vzniknuté pred, počas a po skončení akcie. Účastníci štartujú na vlastné riziko!

REGISTRÁCIA:

Registrácia bude prebiehať emailom na liga@smta.sk do 12.3.2023 23:59!
Na registrovanie zápasníka sú potrebné nasledujúce údaje:
– Meno a priezvisko
– Dátum narodenia
– Veková kategória (junior / senior)
– Pohlavie
– váhová kategória

ŠTARTOVNÉ:

– Registrovaný kluby v SMTA: 10€/zápasník
– Neregistrované kluby v SMTA: 20€/zápasník

– Štartovné posielajte na účet SK09 1100 0000 0029 4804 0153 v tvare názov klubu, meno zápasníka/zápasníkov.


ENGLISH PROPOSITIONS:

Slovak MuayThai Association is organizing Open SMTA Championship of the Slovakia in Muaythai 2023. The Slovak SMTA Muaythai Championship will be open to all, even unregistered Slovak and foreign clubs. Championship will take place in Trenčín in the DUKLA sports hall.

Date: March 18-19, 2023 (Saturday-Sunday)
Location: Gen. M.R. Štefánika 394, 911 01 Trenčín, Slovakia

SCHEDULE of CHAMPIONSHIP:

Friday 17.3.2023 – Registration
Saturday 18.3.2023 – registration and morning weigh-in + elimination fights
Sunday 19.3.2023 – morning weigh-in + semi-final and final fights

DISCIPLINES:

: – Muay Thai – juniors (14-17y)
: – Muay Thai – seniors (18-40y)
– The tournament will be based on a pyramid system in accordance with the SMTA Rules of
Competition and SMTA Rules (IFMA)
– Seniors – 3 rounds of 3 minutes with a 1 minute break
– Juniors – 3 rounds of 2 minutes with a 1 minute break

START CONDITIONS:

– a valid medical examination not older than one year
– a valid SMTA sports passport
– Slovak and foreign clubs not registered under the SMTA can also participate in the Open Champiosnhip
– mandatory equipment: according to SMTA rules
– for competitors under the age of 18 – reverse – parental consent
–the coach is responsible for the age and weight categories with his signature on the presentation list without the possibility of changes after the weigh-in

Warning: The organizers do not assume any responsibility for bodily or material damage caused before, during and after the end of the event. Participants start at their own risk!

REGISTRATION:

Registration will take place by email at liga@smta.sk until 12.3.2023 23:59!
The following information is required to register a fighter:
– Name and surname
– Date of birth
– Age category (junior / senior)
– Gender

– weight category

STARTING FEE:

– Registered clubs in SMTA: €10/fighter
– Unregistered clubs in SMTA: €20/fighter
– Send the entry fee to the SMTA account SK09 1100 0000 0029 4804 0153 in the form of the name of the club, the name of the fighter(s).

Leave a Reply