Odporúčanie ohľadne športovej činnosti k aktuálnej situácii s COVID-19

V súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízového štábu SR, sekretariát štátneho tajomníka pre šport, Mgr. Jozef Gönciho, vypracoval “Odporúčanie ohľadom športovej činnosti” , ktoré Vám tu prinášame.

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu. V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?
Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí
vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol minimalizovaný sociálny kontakt.

Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:
– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf
– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č 355(2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf
– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
– Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf
– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OL/2595/2020 zo dňa 15.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15 032020.pdf
– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2596/2020 zo dňa 16.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť vykonávaná.Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii, Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia nasledovné pravidlá:
– Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v zariadeniach MV.
– Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ,
dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom bude testovaný.
– Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
– Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta

Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-pre-domacu-karantenu/.

Súčasne boli vypracované infografiky MH SR – Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Leave a Reply